Regulamin

 • Warunkiem zapisu i uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty w dniu pierwszych zajęć w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem
 • Przed rozpoczęciem zajęć rodzice lub opiekun podpisuje oświadczenie: "lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach na basenie"
 • Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe
 • Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wstępu na teren obiektu
 • Na terenie przebieralni i basenu można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (klapki)
 • Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać wokoło basenu; hałasować i zaśmiecać obiektu
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego
 • Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków
 • Odpowiedzialność za dzieci na terenie obiektu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie
 • Dzieci umiejące chodzić muszą przebywać na terenie obiektu pod ścisłą opieką rodziców lub prawnych opiekunów
 • Rodzic lub opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie
 • Podczas wchodzenia do wody i wychodzenia z niej należy zachować szczególną ostrożność
 • Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodach z dzieckiem na ręku jest zabronione
 • W wodzie przebywa z dzieckiem tylko jeden rodzic lub opiekun
 • Dziecko przebywające w wodzie musi posiadać pielucho-majtki dla dzieci pływających
 • Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min
 • Zastrzegam sobie prawo do odwoływania zajęć w tym, z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.)
 • W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen
 • Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • Uczestnicy mają możliwość odpracowania 2 nieobecności w trakcie kursu po wcześniejszym poinformowaniu instruktora prowadzącego zajęcia

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

ok